Möten, mat och odling : gestaltningsförslag av mötesplatser utifrån brukarnas visioner

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Författare: Andreas Östlund; [2016]

Nyckelord: stadsodling; medborgarmedverkan; omgestaltning;

Sammanfattning: När allt fler blir stadsmänniskor, i samband med en ökande urbanisering, väljer allt fler att odla tillsammans - stadsodling har blivit en trend världen över som en konsekvens av många faktorer. Individualisering och ökad ensamhet samt en starkare urbanisering bidrar till människors allt starkare vilja att odla tillsammans. Att söka alternativa sätt att få fram mat är också ett motiv för att vilja odla själv för att vara säker på hur maten framställs och för att kunna påverka klimathotet i sin vardag. Syftet med detta examensarbete var att få veta mer om hur stadsodling kan bidra till hållbar utveckling. Målet med arbetet var att göra en fallstudie i området Botildenborg och Västra Skrävlinge som ligger i Rosengård, Malmö. Målet var också att fallstudien skulle resultera i en gestaltning av området och att ta del av brukarnas visioner om hur de ville att Botildenborg ska utvecklas. Utifrån de idéer som framkom i intervjuer fick jag – i rollen som landskapsarkitekt – ett underlag för att ta fram visioner för hur området kan utvecklas. Stadsodling är en trend som ökar i popularitet och odling kan bidra med många olika positiva effekter på samhället och klimatet. Stadsodling kan vara ett sätt att öka kulturella, sociala, ekonomiska och ekologiska värden på en plats för en mer hållbar utveckling. Botildenborg och Västra Skrävlinge är kommersiella och drivs av företaget Xenofilia i samarbete med Malmö stad och SLU under namnet Stadsbruk. Odlingen är uppdelad mellan företagare som har olika affärsidéer. De olika aktörerna som samarbetar i Stadsbruk har kontaktats och intervjuats. Intervjuerna har sedan legat till grund för gestaltningen av nya sociala mötesplatser i Botildenborg och Västra Skrävlinge. Gestaltningen avplatsen är en helhetslösning som utgår från aktörernas olika visioner, tolkade av mig. Flera referensprojekt har givit inspiration till gestaltningen: Jardins partagés i Paris respektive Prinzessinnengärten i Berlin. Dessa projekt har visat på hur stadsodling bidrar till hållbara lösningar - exempelvis till sociala mötesplatser och ett ekologiskt helhetstänkande. Botildenborg och Västra Skrävlinge presenteras i en gestaltning av området och flera illustrationer/perspektiv visar hur de sociala mötesplatserna kan göra området till en unik urban plats där människor kan mötas. Förslagen kan ligga till grund för stadsodlingens fortsatta utveckling i Malmö, särskilt kopplat till erfarenheter inom och i nära samverkan med medverkande i Stadsbruk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)