Förklädd Narcissus(?) : Normbrytande karaktärer och kärlek i Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

Författare: Bodil Hasselgren; [2011]

Nyckelord: Agnes von Krusenstjerna;

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att klargöra hur normbrytande kärlek, och då främsthomo- och bisexualitet men även transvestitism framställs samt hur de könsmässigtskiljer sig i del V- Älskande par, VI- Bröllop på Ekered och VII - Av samma blod urAgnes von Krusenstjernas romansvit Fröknarna von Pahlen. Detta har genomförtsgenom att studera hur homosocialiteten, den heterosexuella matrisen samtperformativitet påverkar karaktärer beroende på deras könstillhörighet.Uppsatsen har visat att stora skillnader finns i framställningen mellan å ena sidanmanlig samt å andra sidan kvinnlig homo- och bisexualitet samt transvestitism.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)