Vi sitter i samma båt : En empirisk studie om hemsjukvården, ALMA-teamet och primärvården i Västra Östergötland.

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Antalet äldre i Sverige och världen ökar konstant. För att uppnå en god vård för äldre med komplexa vårdbehov i hemmet krävs ett bra samarbete mellan regionen och kommunen. I västra Östergötland finns ett mobilt team, ALMA-teamet, som utgår ifrån lasarettet i Motala. Teamet består av sjuksköterskor och läkare som arbetar för att förbättra vården för äldre med komplexa vårdbehov. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors/distriktsköterskors erfarenhet av samarbetet mellan hemsjukvården, ALMA-teamet och primärvården i Västra Östergötland. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats användes, 13 intervjuer genomfördes med sjuksköterskor/distriktsköterskor inom hemsjukvården och ALMA-teamet. Innehållsanalys användes vid bearbetning av data. Resultat: Resultatets huvudfynd visar att samarbetet mellan ALMA-teamet och hemsjukvården fungerar bra och att samarbetet mellan hemsjukvården och primärvården fungerade mindre bra, sett ur hemsjukvårdens synvinkel. Slutsats: Ett välfungerande samarbete mellan hemsjukvården och ALMA-teamet leder till en bättre vård för äldre med komplexa vårdbehov. Att samarbetet brister mellan hemsjukvården och primärvården beror på bristande kunskap om varandras resurser och rutiner. ALMA-teamets arbetssätt skulle kunna appliceras på andra regioner. Nyckelord: Komplexa vårdbehov, samverkan, ordinärt boende, äldre, distriktsköterska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)