Den svenska callcenterbranschen och de tekniska lösningar som används : Branschanalys samt identifiering av problematiska dialogsystemsyttranden med hjälp av maskininlärning

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

Sammanfattning: Detta arbete består av två delar. Den första delen syftar till att beskriva och analysera callcenterbranschen i Sverige samt vilka faktorer som påverkar branschen och dess utveckling. Analysen grundar sig i två modeller: Porters fempunktsmodell och PEST. Fokus ligger på den del av branschen som består av kundtjänstverksamhet för att koppla till arbetets andra del. Analysen visar att branschen främst påverkas av hög konkurrens och företagens, som behöver tillhandahålla kundtjänst, val mellan interna eller externa kundtjänstlösningar. Analysen indikerar även att branschen kommer fortsätta växa och att det finns en trend att företag i större utsträckning väljer att outsourca sin kundtjänst. Utvecklingen hos de tekniska lösningar som används i callcenter, till exempel dialogsystem, är efterfrågade av företagen då dessa är viktiga verktyg för att skapa en väl fungerande kundtjänst. Dagens digitala system har uppenbara utvecklingsområden. Det är ofta stora internationella företag eller internationella arbetslag som utvecklar de digitala systemen. Dock sträcker sig användningsområdet för dessa system långt utanför endast callcenterbranschen. Den andra delen handlar om att identifiera problematiska dialogsystemyttranden med hjälp av maskininlärning och inspireras av SpeDial, ett EU-projekt med syfte att förbättra dialogsystem. Yttranden från dialogsystemet kan anses problematiska beroende på till exempel att systemet missuppfattat användarens avsikt. Syftet med arbetets andra del är att undersöka vilken eller vilka maskininlärningsmetoder i verktyget WEKA som lämpar sig bäst för att identifiera problematiska dialogsystemyttranden. De data som använts i arbetet kommer från en kundtjänstentré baserad på fritt tal, vilket innebär att användaren själv uppmanas beskriva sitt ärende för att kunna kopplas vidare till rätt avdelning inom kundtjänsten. Våra data har tillhandahållits av företaget Voice Provider som utvecklar, implementerar och underhåller kundtjänstsystem. Voice Provider kom vi i kontakt med via Institutionen för tal, musik och hörsel (TMH), vid Kungliga Tekniska högskolan, som deltar i SpeDial-projektet. Arbetet gick initialt ut på att förbereda tillhandahållen data för att kunna användas av maskininlärningsverktyget WEKAs inbyggda klassificerare, varefter sex klassificerare valdes ut för vidare utvärdering. Resultaten visar att ingen av klassificerarna lyckades utföra uppgiften på ett fullt ut tillfredsställande sätt. Den som lyckades bäst var dock metoden Random Forest. Det är svårt att dra några ytterligare slutsatser från resultaten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)