Kolonialtidens barn : En studie i ”ras”, klass och kön genom representationen av barndomen

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationLinköpings universitet/Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion

Sammanfattning: Denna uppsats avser att analysera representationen av barnet och barndomen i konsten under den europeiska kolonialiseringen och imperialismen genom historieskrivningen ur ett feministiskt postkolonialt perspektiv med en historiografisk metod. Syftet är att reflektera över hur kolonialismen har påverkat den visuella konsten föreställande barn och skapat föreställningarna om ras, klass och kön. Som en bakgrund presenteras först konceptet av barnet och barndomens framväxt fram från medeltiden till slutet av 1700-talet. Sedan sammanflätas det med studiens två huvuddelar som tar avstamp i slutet av 1700-talet fram till början av 1900-talet. Den första huvuddelen analyserar barnmotiven i relation med kolonialismen ur nyklassicistisk-, romantisk- och realistisk konst, medan den andra huvuddelen centrerar kring orientalismen. Barnmotiven kommer genomgående att analyseras med en kritisk syn på historieskrivningen och samhällsnormer ur en intersektionell lens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)