Friluftsliv i grundskolan : En studie om stadsskolor och naturnära skolor

Detta är en M1-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

Sammanfattning: Det finns ingen definitiv definition av friluftsliv, utan tolkningen av vad som är friluftsliv skiljer sig runt om i samhället. Backman (2004) tydliggör dock en samling av ofta förekommande definitioner. Den första visar att friluftsliv både kan vara en fysisk aktivitet eller enbart en vistelse ute som inte ställer krav på fysik aktivitet. Den andra är att friluftsliv varken innehåller några tävlingar eller mätbara prestationer. Den tredje definitionen säger att det bör handla om att vistas ute i naturen för att kalla aktiviteten för friluftsliv. Liknande definition publicerade regeringen 2003 då friluftslivet definierades som “vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling” (Regeringskansliet, 2003). Idag är skolan den enda platsen där barnen är garanterade att möta friluftsliv och ges en möjlighet att lära sig inom ämnet. Studier visar att friluftsliv hos unga bedrivs i relativt liten utsträckning. Enligt studier finns det stora vinster med friluftslivet både ur ett hälsoperspektiv men även ur ett miljöperspektiv (Backman, 2004). Detta väckte intresset för att genomföra denna studie. Det är känt att allt fler personer bor i storstadsmiljöer idag samt att det utövas friluftsliv i liten utsträckning idag. Detta fick oss att fundera på hur förutsättningarna ser ut beroende på om man är elev i en stadsskola eller i en landsortsskola.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)