Privatisering på ålderns höst : En studie av kvalitéskillnader i äldreboenden mellan kommuner med olika regiform

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: I dagens Sverige råder en samhällelig debatt om förekomsten av privata vinstsyftande aktörer inom äldreomsorgen. Det föreligger en allmän oro att företagens jakt på vinst går ut över de gamla. Denna studie undersöker skillnader i kvalité hos kommuner med äldreboenden i både privat och offentlig regi jämfört med kommuner där äldreboenden enbart drivs i offentlig regi. Med paneldata över åren 2014–2018 för 288 av 290 av rikets kommuner så har regressioner med kommun- och tidsfixa effekter gjorts för att skatta potentiella skillnader i fyra olika kvalitetsindikatorer. Det visar sig att i genomsnitt har kommuner med blandad regiform lägre personaltäthet jämfört med kommuner med enbart offentlig regiform. Dessa kommuner har även i genomsnitt bättre måltidsrutiner samt större andel boende med en aktuell genomförandeplan. Resultaten tyder på att privatisering leder till kostnadsbesparingar av personal utan att de studerade kvaliteterna försummas, och ger t.o.m. indikationer på förbättringar för två av dessa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)