Vad styr företagens investeringar?En studie om hur förändringar i reporänta, makroekonomiska faktorer samt finansiella indikatorer påverkar investeringar hos svenska företag

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Bakgrund: I november 2014 beslutade Riksbanken att ta steget mot en nollränta och i februari 2015 gick Riksbanken ut med ytterligare en sänkning till -0,10 procent. På så vis fick Sverige för första gången en negativ reporänta. Enligt makroekonomisk teori ska en sänkning av reporäntan stimulera konsumtion och investeringar i ekonomin. Huruvida reporäntan och dess räntesänkningar skapar förutsättningar för företag att investera är ett aktuellt och viktigt forskningsområde. Forskningen i ämnet är tunn på den svenska marknaden och således är forskningsbidraget från denna studie av betydelse.Syfte: Syftet med studien är att undersöka och analysera hur förändringar i reporänta, makro-ekonomiska faktorer samt finansiella indikatorer påverkar investeringar hos svenska företag.Genomförande: Studien bygger på en kvantitativ metod. En Vector Autoregressive model har skapats för att redogöra hur reporäntan, de makroekonomiska faktorerna och de finansiella indikatorerna påverkar företagens investeringar. För att möjliggöra en analys av dessa effekter har impulse response functions skattats i modellen. På så vis undersöks det hur en isolerad enhetsökning i de valda variablerna påverkar företagens investeringar över flera tidsperioder. För att genomföra en mer omfattande analys skattas tre modeller där den första tar hänsyn till både makroekonomiska faktorer och finansiella indikatorer. Den andra modellen exkluderar de finansiella indikatorerna och den tredje modellen speglar reporäntans utveckling i två olika tidsperioder.Resultat: Företagens investeringar påverkas av flertalet faktorer. En enhetsökning av utlåningsräntan, växelkursen och företagens inflationsförväntningar uppvisar ett signifikant negativt samband. En enhetsökning av BNP-tillväxten visar däremot ett signifikant positivt samband. Reporäntan visar ingen direkt effekt på investeringar i de första två modellerna. Däremot uppvisar reporäntan skillnader i den tredje modellen, där ett negativt samband förekommer i den första av de två observerade tidsperioderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)