Hur studenters sömnkvalitet påverkas av att använda sociala medier med oändliga flöden innan läggdags

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Sammanfattning: Många unga vuxna använder sig av sociala medier innan de ska sova för natten. Majoriteten av dessa sociala medier använder funktionen ”infinite scroll”, ett oändligt flöde som är designat i syfte att förlänga användarens tid på plattformen. Samtidigt är det många unga vuxna som upplever att de inte får tillräckligt med sömn. Denna studie utgick från frågeställningen “hur sömnkvalitet hos studenter påverkas av att använda sociala medier med oändliga flöden innan läggdags”. Detta undersöktes med hjälp av tre olika metoder för att bedöma sömnkvalitet. Tidigare forskning på området har funnit samband mellan sömnstörningar och volymen sociala medier som konsumeras innan läggdags. I denna studie undersöktes om liknande samband kan finnas hos specifikt sociala medier med oändliga flöden. Undersökningen pågick under två veckor och var uppdelad i en normalvecka och en vecka där studiedeltagarna inte fick använda sociala medier med oändliga flöden innan läggdags. De tre olika metoderna för att bedöma sömnkvalitet innefattade att studiedeltagarna varje morgon bedömde sin sömn på en femgradig skala, loggade sin sömn med hjälp av sömnanalysapplikationen Sleep Cycle varje natt och besvarade en enkät baserad på Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) i slutet av varje vecka. Resultatet visade att användningen av sociala medier med oändliga flöden generellt sett endast var en liten andel av studiedeltagarnas totala användningen, och att det istället var videoapplikationer som användes mest extensivt innan läggdags. De tre metoderna indikerade på olika resultat. PSQI visade på att sömnkvaliteten blev bättre när sociala medier med oändliga flöden uteslöts. De dagliga bedömningarna visade inte på några större skillnader i sömnkvalitet mellan veckorna. Sleep Cycle visade å andra sidan att de flesta studiedeltagare hade en sämre sömnkvalitet den andra veckan. Studien tyder på att det är flera faktorer som påverkar sömnen vilket gör den komplicerad att undersöka. Dessutom har de faktorer som påverkar sömnen olika inverkan på demetoder som bedömer sömnkvalitet. Majoriteten av tidigare forskning kretsar kring självbedömningar och uppskattningar, något som i denna undersökning försökte kompletteras med hjälp av mer okonventionella metoder. De motsägande resultaten kan bland annat förklaras av metodernas tillförlitlighet och studiedeltagarnas oväntade vanor kring deras mobilanvändning. Utifrån resultatet väcktes frågan om att det inte är vilken typ av sociala medier som används, utan snarare hur dem används, som påverkar sömnkvaliteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)