”DE SKREK OCH HADE SIG!” En konstruktionsgrammatisk undersökning av [VERBA och HA SIG]

Detta är en L2-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Denna uppsats har med hjälp av Språkbankens korupsverktyg KORP, gjort enkonstruktionsgrammatisk undersökning av konstruktionen [VERBA och HA SIG].Genom att fastställa konstruktionens funktion, betydelse och variation var syftet meddenna uppsats att kartlägga konstruktionens användning i språket. Resultatet skullesedan mynna ut i upprättandet av en konstruktionspost i anslutning tillkonstruktionsprojektet Svenskt konstruktikon.Konstruktionen [VERBA och HA SIG] används främst i vardagligt tal ochbeskriver oftast en mänsklig aktivitet men kan även används för icke mänskligahandlingar, exempel: ”Det regnar och har sig”. Korpusundersökningen visade ävenatt konstruktionen ofta används för att beskriva en handling som resulterar i ett ljudeller läte eller som beskrivning av en kroppslig åkomma eller symtom, exempel: ”Deskrek och hade sig” eller ”Det trycker och har sig över bröstet”. De vanligaste verbenför konstruktionen, i det undersökta korpusarna, var sparka och skrika.Med utgångspunkt i resultatet av tidigare undersökningar av konstruktionenkonstaterades att konstruktionen främsta funktion är att betona att handlingen elleraktiviteten som beskrivs är avvikande, konstig eller icke önskvärd. Vilket i vissa fallger konstruktionen en något nedsättande funktion. Vidare konstaterades även attkonstruktionen möjligen bör ses som ett specialfall då den innefattar verbet sparkar.Konstruktionen får då en annan funktion än vad den vanligtvis har eftersom den idessa fall oftast beskriver ett fosters rörelser i magen och därmed är ett tecken på livoch att allt är bra. Även urvalet för denna undersökning diskuterades då resultatetmöjligen mer speglar de tillgängliga korpusarna snarare än konstruktions allmännaanvändning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)