Byggingenjörer i anläggningssektorn

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Anläggningssektorn är en växande bransch. En väl fungerande infrastruktur är en viktig faktor för ett fungerande och utvecklande samhälle. Anläggningssektorn avser inte bara infrastruktur utan är ett väldigt brett område där några ytterligare delområden är energianläggningar, industribyggnation och grundläggning. Studenter som tar examen från byggingenjörsprogrammet är mer förberedda att arbeta inom byggsektorn jämfört med anläggningssektorn. Utbildningen reflekterar idag inte det behov anläggningssektorn kräver. Arbetet grundar sig främst i intervjuer, enkätundersökningar och statistik. Examensarbetets syfte är att lyfta upp behovet av att integrera mer anläggningskunskap i byggingenjörsutbildningen alternativt att ge studenterna valmöjligheten att välja inriktning under utbildningen. Att kunna välja mellan en bygginriktning eller en anläggningsinriktning. Examensarbetet skall medföra en inblick i byggingenjörsutbildningen för Peab Anläggning och ge dom en möjlighet att påverka utbildningsupplägget efter deras behov. Målet med arbetet är att undersöka utbildningens brister och möjligheter i förhållande till anläggningssektorns behov. På ett systematiskt tillvägagångssätt upplysa lärosäten och Peab Anläggning att de är beroende av varandra gällande studentens utveckling. Med det menas att båda parter skall visa tillräckligt intresse för att gemensamt utveckla studenterna och tillhandahålla de verktyg som krävs för det framtida yrkeslivet. För att skapa en väsentlig inriktning på detta arbete med konkreta ramar för innehållet har val av metod haft en stor betydelse. Författarna har övervägt mellan olika metoder som vidare resulterade i att två huvudmetoder användes för att uppnå det eftersträvade resultatet. Arbetet bygger på undersökningar i form av enkätundersökningar och intervjuer. Det påvisas att byggingenjörer inte är förberedda att arbeta inom anläggningssektorn i den grad som motsvarar byggingenjörer i byggsektorn. Enligt de undersökningar som genomförts visade det sig att hypotesen stämde. Detta beror på olika faktorer som tas upp i denna rapport. Anläggningssektorn behöver en rekrytering på ca 30 % av de nyexaminerade byggingenjörerna för att täcka marknadens behov. I dag är det ca 10 % av de nyexaminerade byggingenjörerna som startar en karriär inom anläggningssektorn. Arbetet med att utveckla studenter som läser till byggingenjörer bör styras mer mot anläggningssektorn. För att detta skall genomföras måste Peab Anläggning som en stor aktör i branschen ha ett större inflytande på skolan samt effektivisera sin marknadsföring av anläggningssektorn. Den största anledningen till att studenter inte söker sig till anläggningssektorn är deras brist på kunskap om branschen. En stor del av de som deltagit och samarbetat med författarna i arbetet med denna rapport påstår att de lärt sig för lite om anläggningssektorn under utbildningen och därmed inriktat sig mot byggsektorn. För att utveckla studenterna krävs det i första hand att utbildningen förändras. En ökad verklighetsförankring med en större variation av arbetsmiljöer för att klargöra alla aspekter av branschen. Genom att upplysa studenterna med fakta kring kommande projekt inom anläggningssektorn skapas ett intresse. Intresse vilket i sin tur skapar engagemang och en vilja att arbeta i ett anläggningsföretag. Trots bristen på byggingenjörer i anläggningssektorn anses byggingenjörsprogrammet bidra med de grundläggande egenskaper som krävs av en byggingenjör. Platschefer, arbetschefer och personalchefer ser på individen vid anställning. Utbildning är ett behörighetskrav som anses som en självklarhet då en tjänst söks på Peab. Individen som anställs ska i första hand ha en grundläggande kunskapsbas. Detta skall sedan följas av ett helhetstänkande som skapar förutsättningar för problemlösningar och ett ökat ansvarstagande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)