Ett kolonialt förtryck? : en kritisk diskursanalys av FN generalförsamlingens resolutioner gällande humanitär assistans till palestinska flyktingar

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Palestinska flyktingar i hela mellanöstern lever beroende av hjälpinsatser från FN organisationen UNRWA. Det innebär att FNs generalförsamling har en unik maktposition gentemot de palestinska flyktingarna i egenskap av att vara det organ som definierar och utformar UNRWAs mandat. Undersökningen kommer att granska maktrelationen mellan FN och flyktingarna genom en diskursanalys av generalförsamlingens resolutioner 302 (IV), 393 (V), 513 (VI), 68/76, 68/78, 69/86 och 69/88. Med hjälp av Teun van Dijks metod för kritisk diskursanalys och Gayatri Chakravorty Spivaks teoretiska ramverk från avhandlingen ”Att rätta orätt” avser jag att ta reda på huruvida resolutionerna ger uttryck för ett makt- och dominansutövande som befäster en kolonial maktordning. Syftet är att medvetandegöra maktstrukturer och värderingar som ligger till grund för diskursen och på så sätt väcka reflektion kring hur relationen kan och bör utvecklas Undersökningen visar att diskursen ger uttryck för generalförsamlingens maktövertag gentemot de palestinska flyktingarna som cementerar en ojämlik rollfördelning och koloniala maktstrukturer. De palestinska flyktingarna försätts i ett permanent beroende av humanitär assistans och förblir objekt för generalförsamlingens välvilja.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)