Att arbeta med en språklig och kulturell minoritetsgrupp. En kvalitativ studie om kuratorers arbete med döva klienter samt deras syn på kulturkompetens och bikulturell kompetens

Detta är en Magister-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Syftet med den här studien var att undersöka och beskriva kuratorers arbete med döva och hörselskadade klienter. Frågeställningar som undersöktes var:-Hur beskriver kuratorerna sitt arbete med döva och hörselskadade klienter?-Vilka arbetsmetoder används av kuratorerna i arbetet med döva och hörselskadade klienter?-Vad innebär en kulturkompetens och en bikulturell kompetens enligt kuratorerna?Författaren ville belysa ämnet utifrån ett perspektiv där den professionella är teckenspråkig då hon anser att detta perspektiv saknas i litteraturen. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tre kuratorer som är teckenspråkiga och verksamma inom dövområdet. Resultatet visar att kuratorernas arbete består av praktiska åtgärder och stödsamtal. De har ett eklektiskt förhållningssätt i tillämpningen av arbetsmetoder, t.ex. att arbetet kan vara systematiskt med kognitiva inslag. Kuratorerna ansåg att det var viktigt att vara teckenspråkig och ha särskilda kunskaper om döva (kulturkompetens) för att kunna bemöta och bedriva behandlingsarbete med döva klienter. De ansåg också att kunskaper om den hörande världen och det svenska språket var betydelsefullt för att kunna ge information till hörande och döva om varandra (bikulturell kompetens). Resultatet visar också att kuratorerna uppfattade att annan typ av kommunikation än den teckenspråkiga var viktig att vara medveten om och reflektera över, så som den icke verbala kommunikationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)