Kassaflödesanalys - Direkt/Indirekt metod : En studie om vad som styr de olika företagens val av metod vid upprättande av kassaflödesanalysen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Författare: Eleonora Nassirova; Haris Amir; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Det finns bestämmelser i ÅRL att börsnoterade företag skall bifoga en kassaflödesanalys i sin årsredovisning för att redovisa en likviditetsförändring under året. Kassaflödesanalysen upprättas antingen genom den direkta eller indirekta metoden. De företag som följer IAS 7 uppmuntras till att tillämpa den direkta metoden, före den indirekta. Trots detta fortsätter en stor del av de svenska företagen att tillämpa den sistnämnda.

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka de bakomliggande faktorerna till varför svenska företag använder indirekt eller direkt metod vid redovisning av kassaflöden.

 

Metod: Det är en deduktiv studie som testar teorin i praktiken, där fyra kategorier undersöks (Tradition; Go with the flow; Lämpligare info; Mindre kostsam). Den kvalitativa ansatsen tillämpas med hjälp av intervjuer via mail och telefonsamtal. Studien omfattar 261 börsnoterade företag i Sverige och baseras på 64 returnerade svar.

 

Resultat: Främsta motiveringen från företag i val av redovisningsmetoden var enkelheten vid upprättelsen av kassaflödesanalysen, var dock inte en av de fyra förväntade kategorierna. Dessa motsvarade enbart en tredjedel av den dominerande nytillkomna kategorin.

 

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)