Vilka faktorer påverkar små företag vid valet av revisor? : En kvantitativ studie beträffande vilka faktorer som påverkar små företag vid valet av revisor och hur dess process ser ut.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning:

Inledning: Sverige idag har ett stort utbud av revisionsbyråer. Där byråerna som räknas till Big-4, second tier samt övriga är verksamma på ett flertal olika platser runt om i landet. Det stora utbudet av byråer gör att små företag i Sverige har ett svårt val att veta vilken revisor de ska välja. Denna svårighet grundar sig i att revision som tjänst är svår att utvärdera innan den är köpt och erhållen.  De små företagen som fortfarande måste bli reviderade efter lagförändringen 2010 ställs nu och då inför valet av att välja revisor. Tidigare studier har konkluderat att det finns olika faktorer som påverkar valet av revisor. Dessa har dock behandlat stora företag på andra marknader än Sverige. Oavsett detta har faktorer som pris, plats, kompetens och utbud av tjänster visat sig kunna påverka ett företags slutliga val av revisor.

Syfte: Studien syftar till att förklara vilka faktorer som påverkar små företag vid valet av revisor. Vidare har studien två delsyften där första är att kartlägga hur själva valet av revisor ser ut när små företag väljer sin revisor. För det andra vill vi förklara om det finns några skillnader beroende på om företagen representeras av stor eller liten revisionsbyrå angående vilka faktorer som påverkar valet av revisor.

Metod: Studien har använt en kvantitativ forskningsmetod. Där utgångspunkten har varit en deduktiv ansats där vi utifrån teorikapitlet har skapat en enkät för att samla in empiri. Studien bestod av ett obundet slumpmässigt urval på 4000 företag. Av dessa svarade 555 stycken. Med hjälp av univariata tester samt regressioner har studien kunnat besvara den uppställda problemformuleringen.

Teoretisk referensram: Studien referensram inleds med en förklaring av varför företag efterfrågar revision. Vidare förklaras köpprocessen och hur ett företag väljer revisor. Sista delen går in på vilka faktorer som enligt tidigare forskning har visats sig påverka företags val av revisor.

Slutsatser: Resultaten visar att de två främsta faktorerna som påverkar små företags val av revisor är; relationen till sin revisor och revisorns kompetens.Förutom dessa två var även faktorerna; revisionsbyråns kompetens, rykte, relationen till revisionsbyrån, närheten till revisionsbyrån och priset betydande faktorer vid valet. Studien konkluderar även att små företag i mindre utsträckning tar sig tid att jämföra olika revisionsbyråer vid valet av revisor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)