DelAKKtig eller felaktig? – Det är makten som avgör! : En kvalitativ intervjustudie om rådande maktrelationer i förhållande till delaktighet hos barn i språklig sårbarhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Författare: Matilda Wigenborg; Ingela Papp; [2023]

Nyckelord: makt; norm; delaktighet; språk; sårbarhet; förskola;

Sammanfattning: En kvalitativ intervjustudie utifrån Foucaults tankar om makt och diskurs, med syfte att söka förståelse för rådande maktrelationer i förhållande till hur delaktighet möjliggörs för barn i språklig sårbarhet. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta pedagoger med erfarenhet av arbete med barn i språklig sårbarhet. Resultatet visar olika nivåer av delaktighet för barn i språklig sårbarhet, det används flera strategier som beskrivs främja detta, bland annat kommunikativa strategier som TAKK och bild¬stöd, samt praktiska strategier där pedagoger och andra barn stöttar barn vid leksituationer. Slutsatsen i studien är att det förekommer både inkluderande och exkluderande normer på förskolor, som är oreflekterade och påverkar barn i språklig sårbarhets möjlighet till delaktighet. Arbetslag och rektorer är i behov av ytterligare strategier för att medvetengöra osynliga normer. Maktrelationer kan förstås som symmetriska kontra asymmetriska relationer. Studien visar en konsekvens gällande delaktig¬het för barn i språklig sårbarhet utifrån ett bristande barnrättsperspektiv i kommuners budgetplanering. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)