Borrningsteknikens påverkan vid provtagning inför dimensionering av formationsfilter

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Geologiska institutionen

Sammanfattning: Rapporten undersöker betydelsen för val av borrmetod när en formationsfilterbrunn ska dimens-ioneras. Dimensionering av filtrets slitsvidd görs med utgångspunkt från kornstorleksanalyser genom provtagning av borrkax. Ett formationsfilter byggs upp genom att tvätta bort en stor del av det finkorniga materialet i ett sedi-ment och låta de grövre partiklarna fungera som ett naturligt grusfilter runt filterröret. Siktanalysen ska visa korn-storleksfördelningen i akvifären och därför bör borrkaxet ge en så bra bild av de verkliga förhållandena som möjligt för att kunna göra en optimal dimensionering av formationsfiltret. Borrning genom jordlager sker vanligen med en tryckluftsdriven hammarborr som samtidigt driver ned ett foderrör i hålet. Borrkaxet som bildas i samband med hammarborrning innehåller delvis krossade korn eftersom hammarens borrkrona slår sig ner genom jordlagren och delvis krossar materialet framför sig. Det innebär att dimensioneringen av formationsfiltrets slitsöppningar när hammarborrning har använts vid provtagning delvis görs med krossade kornstorlekar. För att få en uppfattning om hur mycket det påverkar valet av slitsvidd har prover från hammarborrning jämförts med prover från 2” rördriv-ning. 2” rördrivning är en bra provtagningsmetod som inte påverkar genomborrade sediment på samma sätt som hammarborrning. Prover har tagits från borrkax av dessa två borrmetoder. Dessa har siktanalyserats och kornstor-lekskurvor har upprättats, som sedan har bildat grundval för dimensionering av slitsvidder för ett formationsfilter. Undersökningen påvisar skillnader mellan de två borrmetoderna. Hammarborrningens prover ger inte bara delvis krossade korn, utan det är också betydligt svårare att nivåbestämma kaxet vid provtagningen. Provtagning genom hammarborrning ger därför inte en verklig bild av kornstorleksfördelningen i akvifären. Rördrivningens borrkax ger dock inte heller en total bild, sedimentproverna visar en underrepresentation av grövre partiklar då rörspetsens per-forerade hål endast släpper igenom korn <8 mm. Vilken av dessa borrmetoder som ger den bästa möjligheten till dimensionering av formationsfilter bör vidare undersökas med till exempel provpumpningar och magasinsanalyser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)