Anthelmintisk effekt av örtblandningen Equus Mundi på cyathostominer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Sammanfattning: Den vanligaste inälvsparasiten hos häst är små blodmaskar. De senaste 10–15 åren har en världsutbredd ökning av resistens mot dagens avmaskningsmedel bevittnats hos hästens små blodmaskar, vilket innebär att färre avmaskningspreparat finns att tillgå och andra metoder krävs för att få bukt med parasitproblemen. För att minska det rutinmässiga användandet av avmaskningsmedel tillämpas idag selektiv avmaskning som baseras på träckprovsanalys och för de hästar som urskiljer minst 200 ägg per gram (EPG) träck rekommenderas avmaskning. Det finns idag aktörer som förespråkar mer ”naturliga” alternativ till avmaskning än vanliga ”kemiska” preparat. Kommersiella örtpreparat saluförs som alternativ till receptbelagda läkemedel för behandling av parasitinfektion hos häst och även andra djurslag. Ett sådant preparat är örtblandningen Equus Mundi som säljs som en avmaskande produkt, dock saknas det studier som kan säkerställa preparatets effekt mot angiven indikation. Syftet med detta examensarbete var att undersöka om örtblandningen Equus Mundi har en avmaskande effekt med avseende på små blodmaskar och om det är lämpligt att rekommendera som avmaskande behandling hos djurslaget häst. Studien genomfördes under våren år 2018 och sex hästar ingick i försöket som samtliga hade över 200 EPG vid försökets början. Hästarna behandlades i 14 dagar med Equus Mundi enligt tillverkarens rekommenderade dos och intervall. Träckprover analyserades kontinuerligt under och efter försökets gång för att följa hästarnas EPG-nivåer och på så sätt räkna ut effektiviteten av preparatet. Fecal egg count reduction test (FECRT) användes för att räkna ut effekten av preparatet. Resultatet visade på en viss reduktion i äggurskiljning 35 dagar efter behandling med örtblandningen Equus Mundi, men inte tillräcklig reduktion för att kunna kalla preparatet avmaskande. Den observerade reduktionen var inte statistiskt signifikant och därför bör Equus Mundi inte användas utan att effekten av behandling kontrolleras. Det finns evidens för att örtarter i Equus Mundi har antiparasitär effekt, men studierna har undersökt effekten av extrakt och ej av torkade örter. På sikt skulle en förebyggande behandling med örtpreparat möjligen kunna bli ett viktigt alternativ eller komplement till traditionell behandling av parasitinfektioner förutsatt att terapeutiska koncentrationer uppnås, utan risk för toxiska effekter med allvarliga biverkningar som följd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)