Tvåspråkighet och skönlitteratur

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Författare: Arijana Cehic; Dzenita Ibrahimi; [2010]

Nyckelord: förskola; mångkultur;

Sammanfattning: Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka om och hur fyra pedagoger arbetar för att stimulera barns språkutveckling i en mångkulturell förskoleklass. Vi ville även se hur pedagogerna tänker när de väljer ut skönlitteratur för de tvåspråkiga barnen. Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer och observationer som metod där vi följde fyra pedagogers arbetssätt i två parallella förskoleklasser, kallade för A och B. Vi observerade sammanlagt 12 timmar. Totalt genomförde vi följaktligen fyra intervjuer och pedagogerna blev intervjuade en i taget. Resultatet av vår studie visar att pedagogerna arbetar språkutvecklande utifrån barnens nivå. Sång, rim och ramsor men framförallt högläsning var centralt i arbetet med dessa barn. Det viktigaste för pedagogerna var att visa att barnen blir hörda och bekräftade. Det har inte varit lätt att dra några slutsatser med utgångspunkt från vår empiri men det vi diskuterar är möjliga för och nackdelar med nivågrupperingar i samband med högläsning. Diskussionen ter sig vidare i att barnens trygghet är väsentlig vid berättande och att vi pedagoger måste vara medvetna om att berättartraditioner och hemförhållanden kan se olika ut hos varje individ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)