Arbetsplatsen som lärmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Syftet med denna fallstudie är att analysera förutsättningarna för lärande på en given arbetsplats. Utifrån denna kartläggning identifierar vi potentiella utvecklingsmöjligheter och möjliga tillvägagångssätt för att uppnå önskvärd utveckling. Studien genomförs på en finansiell avdelning inom koncernen Lantmännen. Ansatsen är abduktiv och har sin utgångspunkt i teorin. Med hjälp av en integrerad teoretisk modell insamlas kvalitativ data genom intervjuer och dokumentgranskning, vilken sedan analyseras och förstås med hjälp av ytterligare teori. Genomgående för uppsatsen är dess tematisering; individ, organisation, uppgift och ledarskap. Det är dessa faktorers påverkan på lärande som undersöks. Resultatet visar på en lärmiljö innehållande såväl brister som förtjänster. Fastslagna strukturer gällande ersättarplanering och intern rörlighet är exempel på faktorer vilka verkar stödjande för individens lärande. Hindrar detsamma gör exempelvis individens knappa deltagande vid målformulering. Uppsatsen avslutas med en tvådelad diskussion. I den empiriska diskussionen presenteras åtgärdsförslag vilka syftar till att förbättra miljön. I huvudsak rör dessa möjligheten till reflektion, målstyrning och uppgiftens autonomi. I den teoretiska diskussionen utvärderas tillämpad teori i syfte att åstadkomma utveckling även här. Vidare forskning hade kunnat genomföras i syfte att åstadkomma ett mer generaliserbart resultat. Vidare hade det varit av intresse att djupare studera exempelvis organisationskulturens påverkan på lärmiljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)