Värdering av IT-bolag - en kvalitativ analys med fallföretag i fokus

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Abstrakt Titel: Värdering av IT-bolag – en kvalitativ studie med fallföretag i fokus. Författare: David A. Bauer Jacob Ljungh Handledare: Erling Green Ingmar Tufvesson Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera värdering av företag som är verksamma inom IT-branschen. För att göra detta diskuteras: · nyckeltal och traditionella värderingsmodeller, deras applicerbarhet, samt · värderingsmodeller som fokuserar på tillväxtföretag, · värderingens påverkan på branschen och individuella företag inom branschen. Metod: För att uppfylla syftet så har primärdata samt sekundärdata använts. Primärdata består av intervjuer med fallföretag och finansiella institutioner. Sekundärdata består av litteratur, tidningsartiklar, börsutveckling samt relevant finansiell information. Slutsatser: Sammanfattningsvis: · Traditionella värderingsmodeller är inte applicerbara på de bolag vi undersökt · Traditionella värderingsmodeller behöver komplement som till exempel IC Rating och Real options · Värderingen har stora effekter för företagens handlingar och utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)