Kejsaren är nak(d)en! - En kvalitativ fallstudie av NA-KD:s kris och dess krisrespons

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Denna studie intresserar sig för när en organisations förtroende sätts på spel. Kriskommunikation är i fokus och mer specifikt hur modejätten NA-KD har hanterat ett försök till bojkott, vilket kan kopplas till det aktuella fenomenet cancel culture. Studiens primära syfte handlar om att öka förståelsen för hur organisationer som utsätts för en liknande kris online kan hantera dessa med hjälp av responsstrategier, och därigenom bidra till forskningsfältet strategisk kommunikation. Även dagens komplexa digitala landskap och dess inverkan på krishantering belyses. För att kunna uppfylla syftet och formulerad frågeställning har en kvalitativ fallstudie utförts med en socialkonstruktivistisk ansats. Vidare har samtlig data hämtats genom internet och studien har således präglats av netnografisk forskning. Efter genomförd analys, vilken har delats upp i tre olika tidsperioder och utförts med hjälp av ett ramverk med Rhetorical Arena Theory och Situational Crisis Communication Theory, blir det tydligt att organisationer idag verkar i en högst komplex omgivning. Av denna anledning bör en beredskap, inte minst för cancel culture, finnas hos dagens organisationer. Det var vidare möjligt att konstatera att NA-KD har sänt ut ett spretigt budskap i sin krishantering då de inte har varit konsekventa med sina responsstrategier. Flera strategier anses dessutom vara olämpliga att nyttja utifrån den identifierade kristypen, likväl som utifrån de riktlinjer som forskningen presenterar. Dessutom lyfts kanalvalets betydelse fram och det har konstaterats att NA-KD:s val resulterade i en negativ inverkan på hur organisationens intressenter upplevde hanteringen. Detta medförde att kritik spilldes över på deras primära kontaktyta, Instagram. I det avslutande avsnittet diskuteras också cancel cultures egentliga kraft och huruvida vår nutida acceleration av livstempot kan reducera denna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)