E-handel, textilkonsumtion och ekologiskt fotavtryck : Hur ett tillägg online kan påverka motivationen att ändra konsumtionsmönster

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

Sammanfattning: Eko-feedback är något som under en tid använts för att uppmuntra miljövänliga beteenden hos människor. Att minska den globala uppvärmningen är högst aktuellt samt att minska världens textilavfall som årligen uppgår mot 70 miljoner ton. Det är därav av relevans att hitta lösningar för att uppmuntra miljövänliga beteenden för att minska det ekologiska fotavtrycket. Studien undersöker med hjälp av ett Chrome-tillägg om eko-feedback med personlig shoppingdata på-verkar användarna. De olika motivationsfaktorerna, som relaterat till aktiviteten har varit av intresse är: motivation, känsla av skuld, stolthet, upplevd konsumenteffektivitet samt ansvar. Genom att jämföra användarnas uppskattning av dessa motivationsfaktorer före och efter expe-riment ger resultatet en indikation på att denna typ av eko-feedback med personlig shoppingdata inte har en märkbar påverkan på användarnas motivation att ändra konsumtionsmönster av tex-tilier för att minska ekologiskt fotavtryck. Vidare forskning inom området kan vara ett bidrag till att bromsa ökandet av textilavfall samt den globala uppvärmningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)