Svenska företags klimatkompensering : Avlatsbrev eller ansvarsfullt komplement?

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Författare: Jonathan Balsvik; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Klimatkompensering erbjuder individer, organisationer och företag möjligheten att på annat håll reducera koldioxidutsläpp motsvarande det egna klimatfotavtrycket, ett omdiskuterat verktyg med möjligheter och utmaningar. Denna studie har undersökt hur svenska företag som klimatkompenserar förhåller sig till metoden – varför det infördes, vilken roll det har och om det påverkat det generella hållbarhetsarbetet. Med hjälp av intervjuer, kommunikationsmaterial och hållbarhetsredovisningar har MAX Burgers AB och Folksamgruppen undersökts. Resultatet visar inga tydliga rekyleffekter och att kommunikation, ekologisk avkastning och koldioxidbindning har varit viktiga aspekter. Studien diskuterar hur klimatkompenseringens problematiska aspekter kan vägas upp av att det är ett så pass billigt och lättillgängligt verktyg, i trädplanteringens fall inom ett extra viktigt område; koldioxidsänkor. Ett antal konkreta slutsatser nås genom resultatet, men på grund av studiens avgränsningar skulle ett större arbete med grund i ett genomarbetat frågeformulär behövas för att kunna kvantifiera svenska företags motivationer bakom hållbarhetsarbete och klimatkompensering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)