Kommunens skadeståndsansvar gentemot mobbade elever

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Sandra Vukovic; [2004]

Nyckelord: Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Kommuners skadeståndsansvar gentemot mobbade elever har de senaste åren blivit ett alltmer omdiskuterat ämne. Denna diskussion har till stor del tagit fart i och med ett omskrivet rättsfall, NJA 2001 s. 755, där en elev stämde sin kommun och krävde skadestånd för de skador hon lidit på grund av att hon varit mobbad under en stor del av sin skoltid. Denna uppsats har sin grund i detta rättsfall och de riktlinjer som HD drog upp för framtida liknande fall. Vilka åtgärder kan vidtas när ett mobbningsfall uppmärksammas? Den mobbade, eller någon annan t.ex en lärare eller förälder, kan vända sig till skolverket eller göra en anmälan till Justitieombudsmannen eller Barnombudsmannen. Det finns också flera ideella organisationer mot mobbning som samarbetar med skolorna. Skolan har flera regelverk att följa varav skollagen är den främsta lagen. Utöver skollagen tillämpas även arbetsmiljölagen på skolan. Varje skola har en skyldighet att upprätta en handlingsplan mot mobbning och kränkande behandling. En av frågorna i uppsatsen är varför kommunen är rätt ansvarssubjekt. Kommunen är skolans huvudman och skolpersonalens arbetsgivare. Det ansvar som kommunen åläggs är ett arbetsgivaransvar, principalansvar. Elever likställs med arbetstagare vilket innebär att kommunen inte bara ansvarar för sina anställda utan även för eleverna i skolan. I NJA 2001 s. 755 hävdade den mobbade, J.R, att kommunen gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid myndighetsutövning och åberopade 3 kap. 2 § p. 1 SkL. Detta för att om någon personskada inte ansågs föreligga skulle yrkat belopp avseende försenad utbildning utgöra ersättningsgill ren förmögenhetsskada. I förevarande fall var det fråga om en skada som vållats J.R utanför undervisningen men när hon på grund av skolplikt vistades i skolan. Domstolarna fann att kommunens ansvar därför bör bedömas enligt reglerna om skada som vållats vid myndighetsutövning. Den nya lydelsen av skollagens 1 kap 2 § 3 st 2 p att skolpersonalen aktivt skall motverka mobbning och kränkande behandling innebär att personalen har en viktig roll i skolan. Detta aktivitetskrav diskuteras i culpabedömningen. Kan skolpersonalen anses ha varit oaktsamma genom att inte vara tillräckligt aktiva? Även en underlåtenhet att vidta en åtgärd vilken kunnat hindra en skada från att uppkomma kan utgöra fel eller försummelse i lagens mening. Skolan skall ha gjort vad som rimligen kan begäras av den. Det svåra i ett mobbningsfall är för den mobbade att bevisa att han eller hon har lidit en skada. Vid fysisk misshandel eller sakskada råder det ingen tvekan om vad för skada det handlar om, men i många fall är skadorna av mindre entydig karaktär som t.ex. trakasserier och utfrysning. Det är den skadelidande som skall bevisa att han eller hon har drabbats av en skada och att det föreligger adekvat kausalitet mellan skadan och mobbningen. Bertil Bengtsson har lagt fram ett förslag på omvänd bevisbörda, där kommunen åläggs ett presumtionsansvar. Följderna av detta återstår att se.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)