Installationskrockar i ett ROT-Projekt

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Att utföra installationer i ett ROT-projekt är mer komplicerat än vid nyproduktion. I ROT-projekt möter installatören gamla svårlästa handlingar som oftast inte stämmer med verkligheten. Vanligaste problemet är att det kan uppstå krockar mellan installationerna och mellan installationerna och stommen vilket leder till kostnader och tidsförluster. I vår rapport har vi studerat möjligheten att i ett tidigt skede få fram handlingar som stämmer med verkligheten vilket skulle underlätta planering och byggande i ett ROT-projekt. Metoden förväntas lösa problemet med krockar som kan uppstå vid utförandet av arbetet samt kunna nå installationerna på ett smidigt sätt utan något hinder vid tillsyn, skötsel och underhåll. Resultatet i denna rapport baseras på mätningar som vi har genomfört, i form av inskanning av ett rum med hjälp av en handlasermätare och en 3D-laser för att skapa en 3D-modell. För att kunna hitta ett lämpligt utrymme i byggnaden och säkerställa installationer utan någon typ av krock krävs noggrann projektering. För att komplettera studien intervjuades flera personer med erfarenhet inom detta område. Vår slutsats är att genom en kombination av BIM tillsammans med en väl fungerande installationssamordning och skanning med 3D-laser kan noggrannheten i projekteringen öka, risken för kollisioner minska vilket leder till ökad lönsamhet i ett ROT-projekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)