Programmera mera? : Användandet av programmering i matematikundervisningen

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Skolan förändras i takt med att samhället förändras och under hösten 2018 reviderades läroplanen, Lgr11 med programmering som nytt inslag i ämnena matematik och teknik. I studien analyseras hur programmering används i matematikundervisningen och lärarnas inställning till programmering. Syftet är att undersöka användning av programmering i ämnet matematik i mellanstadiet. Följande frågeställningar används för att besvara syftet: • Hur använder lärare i årskurs 4-6 programmering i matematikundervisning? • Vad anser lärarna om deras egna kompetenser inom programmering? • Vad har lärare i årskurs 4-6 för inställning till programmering i matematikundervisningen. • Har implementeringen av programmering påverkat matematikundervisningen? Data insamlades med en webbaserad enkät som distribuerades digitalt till 41 lärare som undervisar i matematik på mellanstadiet. 16 olika skolor från två kommuner har deltagit i undersökningen. Empirin har samlats in med hjälp av enkäter och sedan analyserats. Resultatet presenteras med hjälp av tabeller och figurer. Det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien är TPACK (Technological, Pedagogical & Content knowledge). Resultatet visar att både pedagoger och elever har positiva inställningar till programmering i matematikundervisningen. I undervisningen används digitala verktyg som datorer, smartboard och iPads. Det digitala verktyg som används av nästan alla respondenter är datorer och majoriteten av respondenterna använder sig av programmeringsverktyget Scratch i sin undervisning. De flesta respondenterna anser att de är tillräckligt kunniga i de kompetenser (teknologiska-, pedagogiska- och ämneskunskaper) som krävs för att undervisa med hjälp av programmering men resultatet visar också att det finns en vilja att utvecklas mer och få mer kompetensutveckling. Slutligen anser respondenterna att matematikundervisningen inte har påverkats något nämnvärt i och med införandet av programmering i Lgr11 då inslaget är så pass litet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)