Ensamhet hos äldre - hur identifieras och tillgodoses de sociala behoven? : En översikt hur biståndshandläggare i Västerbottens sju största kommuner identifierar och tillgodoser ensamma äldre personers behov av insatser

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Masood Salman Meo Rajput; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Huvudsyftet med studien är att undersöka hur biståndshandläggare i sju största kommuner i Västerbotten jobbar med att identifiera sociala behov till konsekvens av ensamhet hos äldre personer samt utforska på vilka sociala insatser de utvalda kommuner erbjuds för dessa individer och på vilka skäl. Studien har genomförts utifrån en kvantitativ ansats, där enkäten utformade på det sättet för att svara på syftet med studien. Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater har använt i tolkningsramen för att analysen av empiriska material. Utifrån studiens resultat har det identifierats att det finns utvecklingsbehov inom sociala insatser för äldre personer i dessa kommuner för att de tillgängliga insatserna inte tillgodoses äldres behov på ett bra sätt. Studien visar även att det behövs även en arbetsrutin i biståndshandläggarnas arbetssätt för att utreda ensamhet hos äldre personer samt påpekar studien även att biståndshandläggare begränsas av organisatoriska riktlinjer eftersom kommunen standardutbud avgör vilka social insatser erbjuds till äldre personer. Som sagt att det finns begränsat med forskning kring detta ämne konstateras det nödvändighet av mer forskning på nationella nivå kring biståndshandläggarnas arbetssätt om hur de utreder ensamhet hos äldre personer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)