Vad gör dom för fel? : Förekomst av felsvar och feltyper vid åk 2-elevers beräkningar i addition efter undervisning i standardalgoritm respektive talsortsvis beräkningsmetod

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning: Innehållet i studien handlar om att kategorisera olika typer av fel som elever i åk 2 gör i räknesättet addition. Data utgörs av matematiktester från en tidigare gjord studie där elevgrupper under tre veckor undervisades i antingen talsortsvis beräkningsprocedur eller uppställning. Jag har kategoriserat sex feltyper: 1. talfakta, 2. platsvärde, 3. skrivfel/läsfel, 4.procedurfel, 5. teckenfel och 6. övriga fel. Jag undersöker om det finns något samband mellan feltyper, andel felsvar och undervisad räknemetod. Det finns viss skillnad mellan talsort och uppställning i omfattning av några kategorier av felsvar. Jag diskuterar svårigheter och missuppfattningar som kan antas ligga bakom många fel och som därmed särskilt bör uppmärksammas i undervisningssituationer. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv tydliggörs hur utvecklingen ser ut för elever med låga prestationer, om det finns faktorer av särskild betydelse just för den gruppen. Jag tydliggör också hur det ser ut för elever med höga prestationer. Nästan all undervisning har lett till att eleverna löser fler uppgifter totalt sett. Det finns skillnader mellan talsort och uppställning i resultat och i andel felsvar. Undervisad räknemetod verkar vara den faktor som hade störst inverkan på eleverna med låga resultat på förtestet. De som undervisades i talsortsmetoden blev mer osäkra i sina beräkningar medan de som undervisats i uppställning blev säkrare i sina beräkningar. För gruppen med låga prestationer gav uppställning en mer positiv utveckling i denna studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)