Tillit, professioner och organisation – En studie om hur professionell tillit kan skapas i och av organisationer

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Denna studie har sin utgångspunkt i artikelserie som påtalade några av de problem som finns inom den svenska välfärden. De problem som identifierades är de yrken som verkar inom den svenskavälfärden har blivit styrda i stor utsträckning vilket har lett flera olika typer av problem. För att råda bot på detta infördes något som kallas för tillitsreformen. Denna reform har till uppgift att hitta nya typer styrningsmöjligheter för att komma tillrätta med problem som den tidigare styrformen har. För att undersöka denna process mot en ny typ av styrning har jag gjort en studie på en förskoleförvaltning i södra Sverige. Där har jag undersökt vilka förändringar förvaltningen har gjort för att ändra sin styrning och för att skapa mer tillit inom organisationen. Studien består av fem intervjuer, där fyra skedde på förvaltningen och en intervju gjordes med en forskare som var inblandad i projektet. Undersökningen visar att tillit främst skapas genom att förvaltningen gjort flera förändringar inom de verksamheter som ligger under förvaltningens ansvar. Ett exempel på detta är att förskolelärare, har fått förtroende till att styra närmare sin egna verksamhet och deras specifika kunskap används för att utveckla verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)