"Plötsligt händer det" : En kritisk retorikanalys av spelreklamfilmer från före och efter inträdandet av spellagen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur spellagen (2018:1138) påverkat hur svenska spelbolag konstruerar sin marknadskommunikation. Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på kritisk retorikanalys, visuell retorik och semiotik granskar studien retoriska strategier i reklamfilmer från före och efter inträdandet av spellagen för att identifiera om, och i så fall hur, reklamfilmerna är förändrade utifrån direktiven i lagen. Spelmissbruk är idag likställt med andra missbruk men trots det har exempelvis tobaksmarknaden betydligt striktare restriktioner gällande marknadsföring, vilket motiverar studiens kritiska förhållningssätt till spellagen. Studien grundar sig således i problematiken gällande de konturlösa restriktionerna för marknadsföring inom spelbranschen. Analysenheterna studeras genom en kombinerad visuell retorisk och semiotisk analysmetod med relaterade analysverktyg. Studien visar att samtliga reklamfilmer använder pathos- och ethosargument konstruerade genom relationella budskap vilka fungerar som strategier för att nå den persuasiva nivån i reklambudskapen. Strategierna kan göra mottagarna positivt inställda till spel och följaktligen övertala dem att spela hos spelbolagen. Dessa strategier är enligt spellagen inte felaktiga men kombinationen av sinnesintryck och övertalningsstrategier riskerar att bli för starka att stå emot för spelmissbrukare eftersom de tilltalar spelarnas impulsiva och irrationella sidor. Vidare diskuteras hur lagen därför inte är tillräckligt skyddande gentemot spelarna. Måttfull spelreklam borde inte försköna spelande genom persuasiva budskap utan istället illustrera ett mer realistiskt och omfattande perspektiv som inkluderar både befintliga risker likväl som nöjet med att spela. Slutligen föreslås att restriktionerna gällande tv-sänd spelreklam bör regleras ytterligare, alternativt förbjudas helt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)