"Jag tror att jag skulle kunna avvänja mig vid vikten av att äga": Kollaborativ modekonsumtion utifrån konsumentens perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Författare: Frida Otteborn; Frida Jonsson; [2020]

Nyckelord: Social Sciences;

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: “Jag tror att jag skulle kunna avvänja mig vid vikten av att äga” Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSMK65 Service management: Examensarbete för kandidatexamen, 15,0 hp, VT20 Författare: Frida Otteborn och Frida Jonsson Handledare: Eerika Saaristo Nyckelord: Kollaborativ konsumtion, Teorin om planerat beteende, konsumtionsbeteende, hyra kläder, fast fashion Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för den mening som kollaborativ modekonsumtion fyller samt hur konsumenters deltagande påverkas. Frågeställningar: Vilken mening fyller kollaborativ modekonsumtion för konsumenten? Hur påverkas konsumenters deltagande i kollaborativ modekonsumtion? Metod: Studien har tillämpat ett kvalitativt tillvägagångssätt och insamlingen av empirin har skett genom semistrukturerade intervjuer riktat till de som antingen har hyrt eller bytt kläder. För att skapa en större förståelse för mening och påverkansfaktorer till deltagande i kollaborativ modekonsumtion har empirin analyserats med hjälp av Azjens (1991) teori om planerat beteende. Slutsatser: Studien kom fram till en rad olika påverkningsfaktorer samt vilken mening kollaborativ modekonsumtion fyller för konsumenten. Mest återkommande för det som skapar mening var möjligheten att konsumera utan dåligt samvete då det ansågs bättre för miljön och hållbarhet. Det som påverkade konsumenternas deltagande var kravet på kunskap om tjänsten samt att det krävdes aktiva handlingar för att ta steget till att hyra. Slutligen visade vårt resultat ett skifte i inställning till att äga kläder där de som hyr inte upplevde ägandet som viktigt längre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)