Barn som bor med en gömd mamma med skyddade personuppgifter: samhällets insikt och agerande

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: För att kvinnor och barn ska kunna skyddas mot en våldsam man som förföljer och hotar dem, är de tvungna att leva med skyddade personuppgifter. I Sverige finns det ca 4 562 barn som lever med skyddade personuppgifter. Eftersom dessa barn ofta lever ett väldigt kringskuret liv samt under ständig stress, påverkas deras fysiska och psykiska hälsa negativt av skyddet. För att barnen ska kunna orka leva med sin speciella och påfrestande livssituation, behöver de få stöd från samhället.   Syftet med denna studie var att studera utbudet av stöd till barn som lever med skyddade personuppgifter i en mellanstor kommun i Mellansverige. Aktörer som i sitt arbete kom i kontakt med barn som lever med skyddade personuppgifter, intervjuades i denna studie. Totalt genomfördes det sex individuella semistrukturerade intervjuer och två gruppintervjuer.   Innehållsanalys valdes som analysmetod för att analysera det manifesta innehållet, d.v.s. det som var synligt i texten. Analysen resulterade i följande fem kategorier: "Säkerhetsåtgärd som stöd", "Indirekt stöd", "Administrativt samarbete", "Kännedom" och "Barnperspektiv och skyddade personuppgifter".   Studiens resultat pekade på att det inte fanns någon stödverksamhet för barn som lever med skyddade personuppgifter, som inriktar sig på svårigheterna barnen upplever till följd av skyddet. Däremot fick dessa barn ett mer s.k. indirekt stöd, där de fick möjligheten att bearbeta sina upplevelser av våldet som de tidigare hade bevittnat i hemmet. För att minimera risken att barnens identitet skulle röjas, stöttade aktörerna dem ur ett mer säkerhetsåtgärdsperspektiv. Dessutom visade studien att kunskapsnivån om dessa barn bör höjas, för att bättre kunna stödja och stärka dem i de svårigheter som de möter i vardagen som gömda. Slutligen visade studien att barnen bör få adekvat stöd i form av samtalsstöd samt gruppverksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)