Ekonomistyrning mot Cirkulär Ekonomi : en fallstudie av Skandia Fastigheter

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Dagens miljöproblematik gör att företag behöver ta ett större samhällsansvar. I nuläget jobbar därför de flesta bolag med att integrera hållbarhetsarbete och CSR, Corporate Sustainable Responsibility. En nytänkande typ av hållbarhetsarbete som allt fler av de multinationella företagen börjar inkludera är cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi är målsättningen att sluta kretsloppet genom att effektivisera flöden av information, material och arbetskraft, och beakta avfallet som värdefulla resurser. Således leder det cirkulära arbetet till nya målsättningar i företagen. Utmaningen för företagen vid omställningen är därför att anpassa sina affärsmodeller och styrning mot de nya målen. Ett av många företag som explicit har uttalat att de arbetar med Cirkulär Ekonomi är Skandia Fastigheter. Syftet med denna studie är genom att undersöka ekonomistyrningen i Skandia Fastigheter, ett företag som explicit uttalat att de jobbar mot en cirkulär omställning, skapa en ökad förståelse för hur styrningen påverkar denna omställning. Vid studien utfördes elva intervjuer i fallföretaget Skandia Fastigheter, med personer från olika delar i organisationen och två externa respondenter som har erfarenhet och kunskap om cirkulär ekonomi i organisationer. Empirin analyserades därefter med hjälp av Malmi & Browns (2008) styrpaket för att belysa faktorer i ekonomistyrningen som kan underlätta implementeringen av cirkulär ekonomi i organisationer. Studien visar på att det uppstår svårigheter med en praktisk implementering av cirkulär ekonomi om konceptet inte genomsyrar alla delar i styrpaketet. Konceptet bör framförallt reflekteras i den cybernetiska styrningen då det är viktigt att kunna mäta och beräkna den ekonomiska nyttan av det cirkulära aktiviteterna. På så vis kan cirkulära arbetet motiveras för beslutsfattare, samt utvärderas och följas upp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)