It’s not all Sun and Bullfighting A visual analysis of how Spain is portrayed in Spanish course books in Sweden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: I denna uppsats studeras hur spaniens kultur framställs visuellt i läroböker i spanska som modernt språk och försök att framhäva eventuella stereotyper. Enligt Skolverkets ämnesplan för moderna språk i gymnasieskolan ska eleven kunna utveckla “förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används” (Skolverket (b), 2011), med andra ord, kunskap om kulturen och länder där målspråket talas. I de här kulturella företeelser ingår också förståelse av folkets vanor lika väl som levnadsförhållanden. I denna studie analyseras åtta bilder från fyra olika läroböcker för spanska steg 3 i gymnasieskolan. Syftet är att reflektera över bilderna och se om de bidrar för att uppfylla kunskapskraven enligt Skolverket. Studien använder en semiotisk bildanalys för att grundligt beskriva alla bilder samt tolkningen om vad man som lärare måste göra för att kompletera informationen som finns i bilderna. Resultatet tyder på att bilderna tenderar att lyfta fram en enkel och simpliferad vy av det spanska samhället och att de inte reflekterar livsvillkor, samhällsfrågor samt kulturella företeelser av Spanien. Dock bidrar inte läroboksbilderna fullständigt till utvecklingen av Skolverkets kunskaprskav utan lärarens kompletering. Bara med en realistisk bild av ett samhälle kan man utbilda framtidens demokratiska medborgarge.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)