Högintensiv styrketräning och välmående : en kvantitativ studie med syfte att undersöka fysisk kapacitet och psykiskt mående hos otränade studenter före och efter sex veckor med ledarledd högintensiv styrketräning

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund Människan mår bra av fysisk aktivitet. Det finns mycket tidigare evidensbaserad forskning som stärker detta. Trots de positiva fördelarna som kommer med fysisk aktivitet är det allt färre människor som rör på sig tillräckligt mycket. Detta påverkar samhället negativt. En väldigt utsatt grupp för den negativa samhällstrenden är unga studenter. Studenter har ofta en konstant hög arbetsbörda med pågående studier, arbete och viktiga livsval. Det kan leda till att de ofta drabbas av stress och andra psykiska samt fysiska riskfaktorer. Unga inom utbildning är också samhällets framtid, där av borde mer forskning och promotivt arbete läggas där. Syfte är att undersöka unga studenters fysiska och psykiska välmående före och efter sex veckor med ledarledd högintensiv styrketräning. Metod För att svara på studiens frågeställningar genomfördes en intervention med kvantitativ metod. 12 sedan tidigare otränade studenter, både män och kvinnor, med en medelålder på 24 år rekryterades via mailutskick. Graden av nuvarande fysisk kapacitet och tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet fick de rekryterande själva skatta. Testledarna valde efter anmälan ut de personer som uppnådde kriterierna. Kriterierna för att delta var att studera på högskola eller universitet och att vara lågt till måttligt aktiv, inte hade någon inplanerad fysiska aktivitet i sin vardag och tidigare inte tränat på elitnivå. De utvalda deltagarna genomförde fysiska och psykologiska tester innan en sex veckors träningsperiod, bestående av högintensiv styrketräning. Högintensiv styrketräning innebar styrketräning i högintensivt utförande med många repetitioner. Till störst del funktionella helkroppsövningar där låga vikter eller kroppsvikt användes. Efter avslutad träningsperiod återkom samma tester. Data samlades sedan in och sammanställdes med deskriptiv statistik. Sammanställda data analyserades genom t-test och Chi2-test i Microsoft Excel. Resultat Både de fysiska och psykiska testerna visade goda resultat efter sex veckors intervention med ledarledd högintensiv styrketräning. Majoriteten av alla tester visade en signifikant ökning i fysisk kapacitet och psykiskt välmående hos deltagarna. Sex veckor med ledarledd högintensiv styrketräning gav lust till fortsatt fysisk aktivitet. Slutsats Sex veckor med ledarledd högintensiv träning ökar otränade studenters fysiska kapacitet och psykiska mående påfallande och med hög signifikans. Sex veckor med ledarledd högintensiv styrketräning gav lust till fortsatt fysisk aktivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)