Tillsammans för barnets bästa : En kvalitativ studie kring förskollärarens syn på samverkan med vårdnadshavare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavaren är en oundviklig aspekt inom förskolan. Syftet med vår studie är att undersöka och få djupare kunskap om förskollärares perspektiv på samverkan med vårdnadshavare inom ramen för förskolan. Studien tar hänsyn till utmaningar samt möjligheter som kan upplevas för fungerande samverkan enligt åtta förskollärare. Med ett stöd av samverkansteori har vi tematiskt analyserat data från deras intervjuer för att lyfta fram upprepande representerade teman. I studiens resultatet och diskussion visas tre teman, som utifrån en samverkansteoretisk utgångspunkt samt i stöd av tidigare forskning inom området reflekteras. I studien lyfts att samverkan kan upplevas på flera olika sätt och att det möjligtvis kan vara väsentligt med en god relation till hemmet. Det framgick även att flera förskollärare i studien upplever att en del möjligheter och utmaningar i samverkansuppdraget som förskollärare. Studien avslutas med ett resonemang kring hur begreppet samverkan skiljer sig från samarbetet som många gånger tar plats i förskolan som arena.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)