Bildämnet och det miljövänliga klassrummet : En studie om hur miljöorienterad undervisning implementeras i bildsalen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att undersöka om och hur bildlärare på högstadiet och gymnasiet implementerar ett miljöperspektiv i sin undervisning. Studiens ämnar också undersöka och belysa hur tre bildlärare beskriver och resonerar kring ämnesområdena miljö och hållbarhet i relation till sin bildpedagogiska verksamhet. Vidare baseras studien på frågeställningen om lärarna implementerar miljöperspektivet i sin undervisning, och om så är fallet, hur gör de? Studien undersöker också hur lärarna beskriver att miljöperspektivet emottas av eleverna samt vilka förutsättningar att implementera miljöperspektivet i bildundervisningen de upplever att de har.  Studien baseras på intervjuer med tre verksamma bildlärare som transkriberas och tolkas genom en fenomenologisk ansats. Alla lärarna har i någon form och utsträckning arbetar med att inkludera ett miljöperspektiv i sin undervisning. Vidare framgår det att läroplanens redogörelse för miljöperspektivet är för vagt formulerad då det varierar mycket huruvida skolor faktiskt arbetar med det. Ytterligare resultat från studien är att det verkar underlätta för lärarna gällande implementering av miljöorienterad undervisning om skolledningen först initierar ett ämnesöverskridande projekt eller en temadag där området berörs. För tillfället fattas det en svensk benämning för den sortens utbildning. Ett förslag som läggs fram i studien är att termen ”miljöpedagogik” börjar användas mer frekvent i sammanhang då undervisning och klimatfrågor samspelar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)