”Grammatikundervisningen är ett sätt att hålla vapnet som är språket både blankt och skarpt samtidigt” : Svensklärares uppfattningar om grammatikundervisningen i gymnasieskolans svenskämne

Detta är en M1-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Avgörande för grammatikundervisningens utformning är de uppfattningar som läraren har av hur man bör undervisa inom området. I denna studie undersöks därför fem yrkesverksamma svensklärares uppfattningar om hur grammatikundervisningen i gymnasieskolans svenskämne bör bedrivas avseende innehåll, metod samt vad de uppfattar som nyttan med grammatikundervisning för eleverna. I detta undersöks även vilken roll lärarna uppfattar att grammatiken har i ämnesplanen för svenska i gymnasiet. Undersökningen utgörs av en kvalitativ intervjumetod med fenomenografisk ansats. Materialet för studien utgörs av transkriptionen av de fem lärarnas intervjusvar. Resultatet visar att lärarna främst uppfattar att nyttan med grammatikundervisningen är att hjälpa eleverna att bli bättre skribenter och att lära sig andra språk. Resultatet visar även att det finns ett gemensamt mål bland lärarna i att grammatikundervisningen ska främja elevernas skriftliga förmåga men att synen på hur man metodiskt når dit till viss del skiljer sig mellan de olika lärarna. Ämnesplanen uppfattas av lärarna både rymma stort tolkningsutrymme vad gäller grammatikens roll och vara begränsande för att leva ut de visioner man har. Grammatikens roll uppfattas även som framförskjuten i svenskämnet i Gy2011 jämfört med Lpf94 av flera av lärarna. En slutsats är att grammatikundervisningen främst förs fram som ett medel för att främja elevernas kommunikativa förmågor och att det finns en viss variation mellan lärarna på hur man anser att man metodiskt kan nå fram till detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)