”Eftersom vi går på en idrottskola så blir det automatiskttävling i allt vi gör.” : En enkätstudie av gymnasieelever på högskoleförberedande programs upplevelserkring tävlingsmomentet i idrottsundervisningen.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Carl Skogwik; [2019]

Nyckelord: Gymnasiet; idrott och hälsa; pojkar och flickor;

Sammanfattning: Skolinspektionens (2018) beskriver hur tävlingsmomentet är ett vanligt förekommande moment som tar stor plats i undervisningen, trots momentets frånvaro i styrdokumenten. Tävling kan enligt tidigare forskning (Stolz, 2014) leda till ett negativt klimat för lärande där elever känner sig utpekade samt utsatta. Syftet med studien är därför att undersöka hur gymnasieelever upplever tävlingsmomentet i undervisningen samt om eventuella skillnader i upplevelser beror på kön eller idrottslig bakgrund. Studien som utförts har ett kvantitativ förhållningssätt, där en enkät har konstruerats och används som datainsamlingsmetod. Enkäten delades ut till 231 elever fördelade på två skolor i sju olika klasser. Av de 231 som fick enkäten var det 221 som valde att fylla i enkäten och gav sitt samtycke till deltagande i studien. Enkäten består framförallt av påståenden som eleverna besvarar med likertskalor, men avslutas också med tre öppna frågor för att få en djupare bild av fenomenet. Resultatet av studien visar att många elever oavsett kön eller idrottslig bakgrund uppskattar tävlingsmomentet och motiveras av att det förekommer i undervisningen. Resultatet visar också att de skillnader som finns verkar bero på kön snarare än om eleverna är idrottsligt aktiva eller inte. Från resultatet går det dra slutsatsen att tävlingsmomentets förekomst i undervisningen kan motiveras av dess popularitet och motivationshöjande effekt. Ytterligare en slutsats för lärare att ta hänsyn till att elever lägger vikt vid att prestera i aktiviter med tävling. Lärare bör se till att eleverna vilja att prestera inte övergår till prestationsångest eller en stress över att behöva prestera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)