Upplevelser av att leva med traumatisk ryggmärgsskada : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

Sammanfattning: Traumatisk ryggmärgsskada kan få förödande konsekvenser för individen och drabbar både den skadade och personens anhöriga. Skadan kan orsaka stort lidande och personerna behöver finna hopp om att det finns en framtid och återanpassa sig till det nya livet med skada. Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att leva med traumatisk ryggmärgsskada. Sex kategorier formades ur analysen, att känna sorg och förlust över livet som var, att känna sig deprimerad och önska ett bättre psykologiskt stöd, att känna sig exkluderad ur samhället och ha behov av sociala kontakter, att acceptera den nya identiteten och hitta fungerande vardagsrutiner, att inse vikten av relationer och gott stöd i vardagen samt att finna hopp och acceptans genom en kristen tro. Studien gjordes med en kvalitativ manifest innehållsanalys med en induktiv ansats och omfattade tio artiklar. Traumatiska skador överlag kan orsaka en stor sorg till följd av det förlorade jaget. Personerna hamnar i ett lidande där de kan genomgå flera olika faser efter händelsen. För att finna acceptans i den nya situationen kan personerna förväntas genomgå en transitionsprocess. Anhöriga drabbas också hårt och får inte bli förbisedda av vården. Att drabbas av en traumatisk ryggmärgsskada förändrar hela den skadade personens värld. Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap om hur personerna upplever den nya situationen, vilka behov de har och processen de genomgår för att komma tillbaka till livet. Kunskapen behövs för att kunna bemöta dem på ett bra sätt och ge goda förutsättningar för en lyckad rehabilitering både fysiskt och psykiskt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)