Därför Matkasse : En undersökning av konsumenters motiv till att välja att prenumerera på Matkassar.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

Författare: Kristina Jensen; Maja Wastensson; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Mat har alltid varit en livsnödvändighet men i takt med samhällets utveckling har möjligheterna att välja vad man äter och hur man införskaffar maten mångdubblats. Matkassen är ett relativt nytt fenomen som innebär att färdigpackade kassar med tillhörande recept levereras till hushållen. Den här undersökningens syfte var att undersöka vilka aspekter som påverkar konsumenter när de väljer att införskaffa sina matvaror via matkassesystemet samt undersöka hur Matkassen påverkar användaren på ett antal vardagliga plan. Studien utgick från en kvantitativ metod där en elektronisk enkät distribuerades, med hjälp av fyra olika matkasseföretag, ut till deras kunder. Totalt inkom 379 svar varav 340 var användbara. De flesta som svarat är 26-50 år, högutbildade, har hög inkomst och två barn under 18 år. De starkaste skälen till att påbörja och att fortsätta använda Matkasse visade sig vara variation i matvanor och bekvämlighet. De flesta i undersökningen ansåg att Matkassen sparar tid, innebär minskad stress samt innebar mer hälsosamma matvanor. Efter genomförd studie ses en utvecklingspotential hos konceptet Matkasse, att exempelvis individanpassa Matkassarna utifrån individers fysiologiska behov, eller utifrån smakprofiler eller identitetsskapande. Den här undersökningen bidrar till bilden av vad som motiverar konsumenter i dagens samhälle men presenterar också en viktig uppgift för dietisten i arbetet med livsstilsförändringar eftersom det gjorts tydligt att Matkassen har potential att gynna många individer och på så sätt en möjlighet att främja folkhälsan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)