Kan vi göra på något annat sätt?

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Ulrika Hedman; [2021-06-23]

Nyckelord: aktionsforskning; singaporemodellen; matematik;

Sammanfattning: Syfte: Föreliggande studie kretsar kring implementeringsförsök av singaporemodellen (SPM ), en modell för matematikundervisning, i tre olika klassrum på lågstadiet. Studien syftar till att belysa vissa övergripande frågor som: Hur resonerar de lärare som väljer att initiera SPM och vilka förväntningar har de? Blir det SPM eller något annat? Vilka möjligheter och utmaningar stöter lärarna på när de undervisar utifrån SPM? Utöver detta undersöks specifikt: J vilket syfte initieras SPM? Vad händer med SPM i klassrummet? Vilken eventuell förändring sker och hur upplever lärarna eventuell förändring i undervisningen? Teori: I analys av det empiriska materialet används teorin om det didaktiska kontraktet (Brousseau, 1997) samt sociokulturell teori (Säljö, 2000). Metod: Studien har en aktionsforskande ansats, där min roll som aktionsforskare kan benämnas "insider-outsider team" (Herr & Anderson, 2005). Data samlades in genom samtalsintervjuer, självskattningar, reflektionsloggar, elevtester, stimulated recall och observationer. Utöver dessa metoder har data kompletterats med mejlkorrespondens. Resultat: Resultatet visar att implementering av SPM bjuder på både utmaningar och möjligheter. Några av utmaningarna handlar om att förstå och följa de olika momenten i SPM. Två av tre lärare upplever stor förändring i undervisningen under implementeringsprocessen. Det går dock inte att utröna orsaken till de varierande kunskapsresultaten i de olika klasserna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)