CSR och transparens: Hur påverkas köpintentioner? : en kvalitativ studie om konsumentattityder i förhållande till modeföretags ansvarstagande

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Det har blivit allt vanligare att modeföretag börjar implementera CSR och transparens i sina verksamheter i syfte att upplysa konsumenter om deras hållbarhetsarbete och ansvarstagande. Som konsument kan det dock vara svårt att uppfatta och tolka informationen angående dessa områden som företaget haft för avsikt. Studien undersöker hur de två generationerna Baby Boomers och Generation Y uppfattar fenomenet hållbart mode, CSR och transparens och vilka faktorer som påverkar köpintentionen hos Baby Boomers och Generation Y från företag som engagerar sig i dessa områden. Det genomfördes totalt 18 semistrukturerade intervjuer varav hälften av informanterna tillhörde Generation Y i åldrarna 22 - 28 och resterande tillhörde Baby Boomers i åldrarna 54 - 61. I intervjuerna fick informanterna beskriva deras åsikter och uppfattningar kring hållbart mode, CSR och transparens och hur de uppfattat kommunikationen av dessa. Efter en tematisk analys av det empiriska datamaterialet har det kunnat fastställas att både Generation Y och Baby Boomers uppfattat kommunikationen av modeföretags hållbarhetsarbete, CSR och transparens som både otydlig och svårtillgänglig. Den information som kommunicerats har därmed mottagits med viss grad av skepsis. Samtliga respondenter framhöll att CSR och transparens inom modeindustrin är viktigt att implementera och kommunicera men konsensus rådde att dessa i slutändan inte påverkar deras köpintention nämnvärt.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)