Träflis som jordförbättring : Effekt, användning, och metod

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: En intensifiering av jordbruket kan hota bördigheten i många jordar och ger ett behov för åtgärder som kan förbättra den långsiktiga bördigheten på ett effektivt sätt. Jordförbättring vid tillföring av organiskt material har visats ge flera positiva effekter på jordens fysiska, biologiska och kemiska egenskaper. I denna litteraturstudie blev träflis jordförbättrande effekt undersökt. Litteraturen visar att tillämpning av olika former för träflis kan ge ökat innehåll organisk substans, näring och positiva effekter på markstruktur. Men en risk för kväve immobilisering i den första gröda efter applicering är hittad i litteraturen. Detta kan undvikas vid tillägg av kväve eller andra åtgärder. Det finns ändå ett behov av ytterligare studier för att kunna utarbeta konkreta rekommendationer för hur dessa material skall tillämpas i olika miljöer och för att bättre förstå den underliggande processen för detta materials effekt på jord.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)