Skillnader på oro under Covid-19 pandemin : en kvantitativ tvärsnittsstudie på den arbetande befolkningen i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

Författare: Lisa Hilborn; Alice Carlström; [2021]

Nyckelord: covid; arbete; oro; hälsopedagogik;

Sammanfattning: Under 2020 har pandemin haft stor påverkan på mänskligheten och oron över det nya coronavirusets konsekvenser har stegrat. Internationella studier tyder på att psykiska besvär har ökat under pandemin. Social distansering har uppmanats och många yrkesarbetare har jobbat hemifrån för att undvika smittspridning men det finns även många samhällsviktiga yrken där yrkesarbetare dagligen måste möta människor i sitt arbete. Syfte och frågeställningSyftet med studien är att undersöka om det finns skillnader på nivå av oro mellan personer som arbetar på distans och personer som inte gör det till följd av Covid-19.  ●       Hur ser oronivåerna ut för yrkesarbetare under Covid-19 pandemin? ●       Finns det skillnad mellan respektive grupper? ●       Ökar eller minskar oron beroende på risk för exponering? Metod  Studien har genomförts med en kvantitativ forskningsmetod där en Google enkät har utformats för datainsamling. Enkäten består av åtta slutna frågor som var utformade för att vara enkla att besvara. För att få en bild över orosnivåer hos yrkesarbetare under en viss tidpunkt och att mäta skillnader, utformades studien som en tvärsnittsstudie. Google Enkäten samlar enkätsvaren i en Excelfil, online. Det har gjorts av praktiska, kostnadseffektiva och etiska skäl. Det gör att fysiska möten inte har behövt ske för resultatinsamlingen. Upplägget följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Covid-19 om minskade antal möten.  ResultatResultatet visar en skillnad på 0,15 enhet mellan deltagarna som arbetade på distans och mellan de som inte gör det (p=0,70). Det betyder att studien inte visar några signifikanta skillnader mellan de olika grupperna. Mellan grupper som antas haft högre exponering för Covid-19 under arbetet och de som antas ha haft minst exponering för Covid-19 under arbetet finns det skillnad på 0,66 enheter (p=0,17). Det betyder att det inte heller fanns signifikanta skillnader mellan olika exponering. SlutsatsResultatet från studien visar inga skillnader i oro mellan personer som på grund av Covid-19 arbetade på distans och personer som inte gjorde det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)