Arbetslivets praktik vs. Utbildningens teori. : En kartläggning av personalvetaralumnens nytta och plats på arbetsmarknaden.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med den här studien har varit att kartlägga hur tiden efter examen för personalvetaralumner från Umeå universitet har sett ut. För att besvara vårt syfte ställde vi oss frågor kring utbildningens genererade kunskaper och färdigheter, alumnernas upplevelse av deras anställningsbarhet och hur arbetssituationen ser ut idag. Inspirerade av Thomas Brunkerts ”Personalvetarlumnen mitt i matchningsmatchen” utfördes en i princip likadant utformad enkätundersökning för att göra jämförelser över tid, men med en differentiering genom semistrukturerade intervjuer. På så vis kunde vi utöver kartläggningen av den breda massans åsikter också beskriva enskilda upplevelser. Enkäten skickades ut till cirka 160 alumner vilket renderade i 69 respondenter, varpå vi slumpade ut fem av dessa för intervju. Resultatet visade på att alumnerna har ett väldigt brett register av titlar och kompetenser. De beskriver sin anställningsbarhet som god och arbetsmarknadssituationen ses som gynnsam. Viktigast med utbildningen i retrospektiv var de praktiska inslagen i form av arbetslivsförankrade delar såväl som praktikperioden.I jämförelse med Brunkerts studie från 2010 kan vi konstatera att den här studiens alumner i regel har högre löner, könsfördelningen har ytterligare differentierats och arbetslivserfarenheten innan studier är längre. I övrigt har våra respektive respondenter relativt lika befattningar och arbetsuppgifter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)