Makt inom teorier om internationella relationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan

Sammanfattning: Det finns ett antal teorier som på ett eller annat sätt försöker förklara och strukturera deinternationella relationerna som idag förekommer mellan stater, och mellan stater och andraorganisationer. Syftet med denna uppsats har varit att analysera eventuella likheter, skillnaderoch motsägelser mellan tre teoriers syn på maktbegreppet inom internationella relationer. Deteorier som har analyserats är Morgenthaus politiska realism, Keohane och Nyesinterdependenta liberalism och Wendts konstruktivism.Slutsatserna från analyserna visar att det finns skillnader mellan teoriernas uppfattning om vadsom konstituerar makt, där den politiska realismen fokuserar på både materiella ochimmateriella faktorer och där konstruktivismen i sin tur menar att maktbasen främst utgörs avsamhällets idéer och den kulturen som råder i samhället. Analysen har även visat att de treteorierna ser det militära maktmedlet som centralt för en stat, när det är handlar omexistentiella frågor som liv och död. Vidare anser samtliga teorier att det internationellasystem som nu råder, gynnar stora och mäktiga stater på bekostnad av små stater. Enanledning till detta är den begränsade verkan som internationell rätt har på mäktiga aktörer.En övergripande sammanfattning från uppsatsen är att det är svårt, och kanske ej ens lönt, attfinna en teori som förklarar makt och dess funktioner inom internationella relationer, som allakommer att acceptera. Men ett brett perspektiv på vad makt kan tänkas vara inominternationella relationer kan kanske underlätta tolkningen, och till viss del även hanteringen,av de konflikter som uppstår.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)