Narrativ om införandet av allmän rösträtt i svenska gymnasieskolans historieläroböcker : Är ett marxistiskt eller liberalt narrativ om införandet av allmän rösträtt dominerande i svenska historieläroböcker?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Studien består av en idealtypsanalys av fyra historieläroböcker för svenska gymnasieskolan i syfte att undersöka om ett liberalt eller marxistiskt narrativ om införandet om allmän rösträtt dominerar i dessa. Den marxistiska idealtypen, baserad på strukturalist-marxistisk teori, visar sig stämma väl överens med böckernas narrativ. Den liberala idealtypen, baserad på moderniseringsteori, visar sig nästan inte över huvud taget stämma överens med böckernas narrativ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)