Psykodynamisk korttidsterapi med barn : terapeuters och föräldrars erfarenheter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Psykologiska institutionen

Sammanfattning: Psykodynamisk korttidsterapi för barn är eftersatt i Sverige gällande metodutveckling och spridning. Föreliggande uppsats är en pilotstudie inför ett metodutvecklingsprojekt vid Ericastiftelsen i Stockholm. Studien har en kvalitativ ansats och syftar till att via intervjuer undersöka föräldrars och terapeuters erfarenheter och upplevelser av psykodynamisk korttidsterapi i fyra barnterapier med parallell föräldrakontakt. Resultaten visar att terapeuter och föräldrar har övervägande positiva erfarenheter av metoden. Terapeuterna upplever ett stärkt engagemang jämfört med långtidsterapi, tack vare tidsbegränsningen och det aktivare förhållningssättet. Fokusarbete och avslutning har upplevts svårast. Korttidsterapin uppfattas passa dagens föräldrar. Föräldrarna menade att terapeuterna sett och förstått hela familjen och snabbt kunnat identifiera barnens behov. Föräldrarna upplevde de egna samtalen som givande dock utan att riktigt ha uppfattat fokus. Majoriteten av föräldrarna uppskattade det tidsbestämda upplägget. Samtliga föräldrar kunde tänka sig att rekommendera metoden till andra familjer. Studien indikerar att metoden kan gynnas av ytterligare metodutveckling gällande fokusarbete, föräldrasamtal och målsättning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)